Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności gospodarczej spółki po uzyskaniu obowiązujących pozwoleń i zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

1. 01.41 B – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych
2. 41.00 A – pobór i uzdatnianie wody z wyłączeniem działalności usługowej
3. 41.00 B – działalność usługowa związana z rozprowadzaniem wody
4. 45.11 Z – rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne
5. 45.21 A – wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
6. 45.21 C – wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych rurociągów przesyłowych
7. 45.21 D – wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych rurociągów lokalnych
8. 45.31 A – wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
9. 45.33 A – wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania
10. 45.33 B – wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych
11. 45.34 Z – wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
12. 45.50 Z – wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
13. 50.20 A – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
14. 51.19 Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
15. 60.24 A – transport drogowy towarów pojazdami specjalistycznymi
16. 60.24 B – transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
17. 60.24 C – wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
18. 70.20 Z – wynajem nieruchomości na własny rachunek
19. 71.21 Z – wynajem pozostałych środków transportu
20. 71.32 Z – wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
21. 74.12 Z – działalność rachunkowo-księgowa
22. 74.20 A – działalność w zakresie projektowania budowlanego
23. 74.30 Z – badania i analizy techniczne
24. 74.40 Z – reklama
25. 90.01 Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
26. 90.02 Z – gospodarka odpadami
27. 90.03 Z – działalność sanitarna i pokrewna